VABILO NA 10. OBČNI ZBOR ČLANOV LAS


Člane Zadruge LAS Dobro za nas vljudno vabimo na 10. redni občni zbor, ki bo potekal v petek, 22.12.2017. Več informacij najdete v priloženem vabilu.

Pojasnilo:
V mesecu novembru 2017 je LAS Dobro za nas na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovala vlogo za prenos pravnih obveznosti iz Zadruge LAS Dobro za nas na LAS Dobro za nas. V tem trenutku še vedno čakamo na njihov odgovor oz. odobritev.

Objavljamo zapisnik Ustanovne in volilne skupščine LAS Dobro za nas


Delavnica za pripravo Startegije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas

Vabilo na delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja 2014-2020


Pričeli smo s pripravo Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 za območje Lokalne akcijske skupine (LAS) Dobro za nas, ki zajema občine Makole, Poljčane, Rače-Fram ter Slovenska Bistrica. V Strategijo lokalnega razvoja želimo vključiti čim širši krog občanov, zato vse zainteresirane vabimo, da se nam s svojimi predlogi pridružite na eni izmed delavnic, ki bodo organizirane po različnih območjih.

Slovenska Bistrica Kraj:
Datum:
Ura:
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
10.09.2015
17:00
Poljčane Kraj: Razvojni center narave Poljčane
  Datum: 14.09.2015
  Ura: 17:00
Makole Kraj: Dom krajanov Makole
  Datum: 15.09.2015
  Ura: 17:00

 

Vsebina delavnice:

 • Predstavitev rezultatov izvajanja pristopa LEADER v preteklem obdobju 2007-2014
 • Osnovne informacije o pristopu LEADER/CLLD v programskem obdobju 2014-2020
 • Zbiranje idejnih predlogov projektov za vključitev v Strategijo lokalnega razvoja

Z željo po izdelavi Strategije lokalnega razvoja, ki bo odražala tako dejanske potrebe okolja, kakor tudi možnosti in sposobnosti, da jih realiziramo, vas vabimo, da se nam pridružite.

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, da udeležbo na delavnici, ki se je želite udeležiti, potrdite vsaj dva dni pred izvedbo, na tel. št. 02 620 22 70 ali na e-mail: mirjana.predikaka@ric-sb.si.

Vjudno vabljeni!

Vabilo na delavnico za pripravo strategije lokalnega razvoja 2014-2020  


Vabimo vas na prvo izmed štirih delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas. Delavnica bo v petek 28.08.2015, ob 17. uri, v Beli dvorani gradu Rače. Več informacij najdete v priloženem vabilu.

V mesecu septembru 2015 se bodo delavnice odvijale tudi na območju občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.

JAVNI POZIV ZA VSTOP V PARNTERSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS) DOBRO ZA NAS, ki deluje na območju občin Makole, Poljčane, Rače - Fram in Slovenska Bistrica


V programskem obdobju 2007–2013 je bilo na podlagi javnih pozivov Zadruge LAS Dobro za nas iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja financiranih 31 projektov, ki so prispevali k ohranjanju kvalitete življenja na območju LAS (občine Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica).

Pred nami je novo programsko obdobje 2014-2020, novi izzivi in nove naloge ter s strani države ključne določene prioritete razvoja in ukrepanja; ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin. V tem programskem obdobju se območje LAS Dobro za nas širi tudi na območje občine Rače – Fram.

Uredba CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – nadomešča dosedanji LEADER program, izvajal pa se bo po pristopu “od spodaj navzgor”, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da aktivno sooblikuje prioritete in razvojne usmeritve LAS.

Zato vabimo vse, ki jih sodelovanje pri razvoju območja Lokalne akcijske skupine Dobro za nas zanima in želijo s svojimi znanji in izkušnjami ter idejami prispevati k razvoju območja, da se včlanijo v LAS Dobro za nas za programsko obdobje 2014-2020.

Več o pozivu najdete tukaj:

LAS DOBRO ZA NAS 2014 - 2020: LOKALNI RAZVOJ V OKVIRU PRISTOPA LEADER - CLLD (LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST) 2014 - 2020


Z odločitvijo naše države iz junija 2014 je v Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 umeščen tudi »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (LEADER – CLLD). LEADER – CLLD je orodje za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajen poseg z različnimi viri financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev.

V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa LEADER-CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem ribiškem skladu (ERS) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). Pri izvajanju skupnega pristopa LEADER-CLLD bodo vsi zainteresirani akterji pozvani, da se lotijo oblikovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) in priprave strategij lokalnega razvoja (SLR) na podlagi uredbe, ki bo opredeljevala črpanje sredstev iz zgoraj omenjenih skladov.

V programskem obdobju 2014–2020 se namreč LEADER-CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS, ki bodo organizirane kot pogodbeno partnerstvo na določenem območju občin.

Poziv za vstop v članstvo in pristopno izjavo bo v kratkem možno najti v zavihku JAVNI POZIVI. Izziv pristopa LEADER-CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb. V okviru izvajanja skupnega pristopa LEADER-CLLD bo podpora iz naslova EKSRP osredotočena v peto tematsko področje ukrepanja iz PRP 2014–2020, ki se glasi: »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«.

Podtematska področja ukrepanja:

 1. Ustanavljanje novih delovnih mest:
  • a) razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest,
  • b) razvoj socialnih storitev na podeželju,
  • c) dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom,
  • d) povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig,
 2. Osnovne storitve na podeželju:
  • a) razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev,
  • b) razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo,
  • c) razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo,
 3. Varstvo okolja:
  • a) projekti povezani z ohranjanjem narave,
  • b) projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine,
  • c) spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije,
  • d) dejavnosti okoljskega ozaveščanja,
 4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Zastavljeni cilji v naši Strategiji lokalnega razvoja (SLR) bodo morali izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti našega območja ter naslavljati dejanske izzive območja. Načrtovane aktivnosti morajo prispevati k doseganju lokalnih ciljev in potreb, kar prispeva tudi k doseganju ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

V SLR bomo morali imeti opredeljena vsa štiri zgoraj navedena tematska podpodročja ukrepanja. Najmanj 10 odstotkov razpoložljivih sredstev bo mora LAS nameniti za izvedbo projektov iz posameznega tematskega podpodročja ukrepanja.

Projekti bodo morali prispevati tudi k doseganju horizontalnih ciljev povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

LAS bo pripravila SLR najmanj v višini predvidenih finančnih sredstev, določenih na podlagi informativnega izračuna uredbe, ki bo osnova tudi za našo pripravo na novo obdobje 2014-2020.

LOKALNI RAZVOJ 2014 - 2020: PREDLOGI EVROPSKE KOMISIJE