VABILO NA 10. OBČNI ZBOR ČLANOV LAS


Člane Zadruge LAS Dobro za nas vljudno vabimo na 10. redni občni zbor, ki bo potekal v petek, 22.12.2017. Več informacij najdete v priloženem vabilu.

Pojasnilo:
V mesecu novembru 2017 je LAS Dobro za nas na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovala vlogo za prenos pravnih obveznosti iz Zadruge LAS Dobro za nas na LAS Dobro za nas. V tem trenutku še vedno čakamo na njihov odgovor oz. odobritev.

IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATREGIJE LAS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007-2013


V programskem obdobju 2007 – 2013 je bilo objavljenih 6 Javnih pozivov za nabor projektnih predlogov za izvajanje lokalne razvojne strategije. Prispelo je 80 projektnih predlogov, od tega se je,  na podlagi ocenjevanja,  34 projektov, uvrstilo v LIN oz. NIP za posamezno leto.

Letni izvedbeni načrt (LIN) oz. Načrt izvedbenih projektov (NIP) je dokument, s katerim LAS določi projekte, ki sledijo prednostnim nalogam Lokalne razvojne strategije (LRS). V njem je določeno tudi časovno obdobje, v katerem bodo porabljena finančna sredstva, ki ji za posamezno leto pripadajo.

INFORMIRANJE JAVNOSTI TER OZNAČEVANJE PROJEKTOV, FINANCIRANIH S STRANI LAS


V izogib morebitnim težavam pri uveljavljanju zahtevkov za sofinanciranje projektov LEADER navajamo nekaj napotkov za pravilno označevanje rezultatov projekta ter izvajanje aktivnosti informiranja javnosti (vabila, brošure, zloženke, spletne strani …).

Temeljna podlaga, ki določa pravila pri označevanju projektov ter obveščanje javnosti, je Priročnik za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013. Priročnik je dostopen TUKAJ.

Obveznosti upravičencev glede informiranja in obveščanja javnosti Priročnik navaja v poglavjih 3.2 in 3.3, kjer je med drugim opredeljeno, kdaj se uporabljajo označevalne table, kdaj panoji in kdaj nalepke, podrobneje pa so specificirane tudi tehnične podrobnosti obveščanja.

V nadaljevanju navajamo nekaj temeljnih napotkov pri obveščanju javnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi gradiv in obvestil, povezanih s projekti (vabila, zloženke, brošure, spletne strani).

  • Skupna značilnost vseh obvestil in informacij je, da jasno izkazujejo vse déležnike, udeležene pri sofinanciranju projekta (EU, EKSRP, LEADER, Republika Slovenija, LAS), skupaj z navedbo o udeležbi o udeležbi Skupnosti. V ta namen se v vseh gradivih na naslovni strani uporabljajo naslednje označbe (logotipi in navedbe): Leader-logotipi-ck Dodatno k temu lahko upravičenec doda še pripis "Projekt delno financira EU". Datoteka z logotipi je dostopna TUKAJ.

  • Publikacije (knjižice, brošure, bilteni ...) morajo imeti objavljeno naslednje besedilo: "Za vsebino informacij je odgovoren ___________________. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje."

Omenjeno besedilo je lahko objavljeno kjerkoli (kolofon, prva stran publikacije …).

  • Spletne strani ter preostala elektronska sredstva smiselno vključujejo prejšnji točki, kar v praksi pomeni, da:

I. imajo vsaj na naslovni strani objavljene logotipe in označbe, objavljene v točki 1;
II. vključujejo hiperpovezavo na eno izmed naštetih strani Komisije, ki zadevajo EKSRP:

Povezava: Politika razvoja podeželja 2007-2013

Priporočamo, da nam gradiva, v kolikor glede označb obstajajo kakšni dvomi, predhodno pošljete v pregled, preden so poslana v tisk.