Lokalna razvojna strategija (LRS)

LRS je strateški dokument, ki opredeljuje razvojne usmeritve območja naše LAS. Je natančen posnetek stanja na območju LAS in razvojni načrt, zasnovan na potrebah in pričakovanjih prebivalcev, ki so aktivno pristopili k njeni izdelavi. Izhaja iz predpostavke, da je podeželje skupni življenjski prostor, ki ga želimo ohraniti in izboljšati. Poudarek je na spodbujanju aktivnostih za ohranjanje poseljenosti in visoke kakovosti bivanja, na krepitvi gospodarske moči in identitete podeželja, ki gradi na tradiciji prihodnosti, inovativnosti, ljudeh in bogati dediščini naših prednikov.

Vizija razvoja je naravnana k celovitemu razvoju podeželja, ki naj bi po eni strani zagotavljal dolgoročno ohranjanje lastnih razvojnih potencialov: prebivalstvo, bogata in ohranjena naravna in kulturna dediščina, po drugi strani pa naj bi omogočal kakovostno življenje podeželskemu prebivalstvu. Vodilo je kakovost življenja na podeželju, ki vključuje tako posameznika kot socialni razvoj ter življenjske razmere, krepitev gospodarske moči in identitete ter partnerstva.

STRATEŠKI IN OPERATIVNI CILJI ZA URESNIČITEV ZADANE DOLGOROČNE VIZIJE OBMOČJA LAS


VIZIJA: PODEŽELJE, KAKOVOSTEN PROSTOR BIVANJA IN DELA ZA VSE GENERACIJE!

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU:

 • Izboljšati kvaliteto in obseg osnovne infrastrukture.
 • Spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije in varovanje narave.
 • Spodbuditi sonaravno kmetovanje.
 • Razvoj socialnih storitev in programov za kvalitetno življenje generacij (za starejše in druge specifične kategorije prebivalstva).
 • Razvoj kulturne dejavnosti.

RAZVOJ GOSPODARSTVA (EKONOMSKA OŽIVITEV) IN IDENTITETE PODEŽELJA:

 • Dvig znanj, informiranosti ter usposobljenosti prebivalcev na podeželju.
 • Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter zmanjšanje nevarnosti odseljevanja.
 • Ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in iskanje dodatnih virov zaslužka.
 • Vzpostavitev povezav in izboljšanje trženja.
 • Izboljšanje kakovosti turistične infrastrukture ter vključevanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistične namene.
 • Povečanje raznovrstnosti kvalitetne turistične ponudbe.
 • Povečanje atraktivnosti turistične ponudbe in prepoznavnosti območja.

RAZVOJ PARTNERSTEV ZA USPEŠNOST IN PREPOZNAVNOST OBMOČJA:

 • Vzpostavitev LAS.
 • Izvajanje LRS.
 • Čezmejno in regijsko sodelovanje.