Lokalna akcijska skupina (LAS)

Lokalna akcijska skupina (LAS) je organizirano javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju z namenom učinkovitejšega razvoja le-tega. Njegova naloga je, da na podlagi dobrega poznavanja domačega prostora (lokalnih virov, problemov in priložnosti) izdela in preko projektov izvaja lokalno razvojno strategijo ter upravlja s finančnimi sredstvi iz ukrepov LEADER.

Organiziranje LAS po pristopu LEADER je tudi pogoj za pridobitev finančne podpore iz ukrepov LEADER. LAS sestavljajo predstavniki javnega, ekonomskega in civilnega sektorja, s čimer združuje razpoložljive človeške in finančne vire vseh treh sektorjev za učinkovitejše delo LAS in izvajanje projektov. Vsak od sektorjev ima svoje značilnosti in lahko prispeva k razvoju podeželja na drugačen način. Bistvo ustanovitve LAS je s sodelovanjem partnerjev iz vseh treh sektorjev učinkovito izvajanje lokalne razvojne strategije in uresničevanje njenih razvojnih ciljev.

Vizija razvoja je naravnana k celovitemu razvoju podeželja, ki naj bi po eni strani zagotavljal dolgoročno ohranjanje lastnih razvojnih potencialov: prebivalstvo, bogata in ohranjena naravna in kulturna dediščina, po drugi strani pa naj bi omogočal kakovostno življenje podeželskemu prebivalstvu. Vodilo je kakovost življenja na podeželju, ki vključuje tako posameznika kot socialni razvoj ter življenjske razmere, krepitev gospodarske moči in identitete ter partnerstva.

VIZIJA, STRATEŠKI IN OPERATIVNI CILJI ZADRUGE LAS DOBRO ZA NAS


STRATEŠKI CILJI:

 • Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.
 • Razvoj gospodarstva (ekonomska oživitev) in identitete podeželja.
 • Razvoj partnerstev za uspešnost in prepoznavnost območja.

OPERATIVNI CILJI:

 • Izboljšati kvaliteto in obseg osnovne infrastrukture.
 • Spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije in varovanje narave.
 • Spodbuditi sonaravno kmetovanje.
 • Razvoj socialnih storitev in programov za kvalitetno življenje generacij (za starejše in druge specifične kategorije prebivalstva).
 • Razvoj kulturne dejavnosti.
 • Dvig znanj, informiranosti ter usposobljenosti prebivalcev na podeželju.
 • Izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter zmanjšanje nevarnosti odseljevanja.
 • Ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti in iskanje dodatnih virov zaslužka
 • Vzpostavitev povezav in izboljšanje trženja.
 • Izboljšanje kakovosti turistične infrastrukture ter vključevanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v turistične namene.
 • Povečanje raznovrstnosti kvalitetne turistične ponudbe.
 • Povečanje atraktivnosti turistične ponudbe in prepoznavnosti območja.
 • Vzpostavitev LAS.
 • Izvajanje LRS.
 • Čezmejno in regijsko sodelovanje.