Organ upravljanja


SKUPŠČINA
Najvišji organ upravljanja lokalne akcijske skupine je skupščina. Sestavljajo jo vsi člani. Trenutno šteje 135 članov. Člani skupščine izvolijo člane upravnega in nadzornega odbora, predsednika LAS nato med seboj volijo člani upravnega odbora. Predsednik LAS je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

PREDSEDNIK
Predsednica: Branko Žnidar
Podpredsednik: Brigita Kruder

UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor LAS ima 12 članov. Vsak član ima en glas. Na ravni odločanja je potrebno upoštevati, da nobena interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic:

JAVNI SEKTOR

 • Igor Erker, predstavnik Občine Makole
 • Klavdija Majer, predstavnica Občina Poljčane
 • Tanja Kosi, predstavnica Občine Rače – Fram
 • Branko Žnidar, predstavnik občine Slovenska Bistrica

GOSPODARSKI SEKTOR

 • Marko Pavlič, predstavnik Veterniraske bolnice Slovenska Bistrica
 • Mateja Brumec Mikec, predstavnica Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica, z.o.o.
 • Matej Rajh, predstavnik podjetja Rajh plus d.o.o.
 • Modest Motaln, predstavnik podjetja Moji pogledi, Modest Motaln s.p.

CIVILNI SEKTOR

 • Leopold Turk, predstavnik Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica
 • Helenca Kapun, predstavnica KGZS Zavod Ptuj, izpostava Slovenska Bistrica
 • Milena Furek, predstavnica TD Breza Pragersko-Gaj
 • Brigita Kruder

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor LAS šteje tri člane:

 • mag. Anton Bergauer, predstavnik PGD Fram
 • Marija Kresnik, predstavnica KGZS – KGZ Ptuj, KSS Slovenska Bistrica
 • Slavka Zafošnik